atik havuz
Havuzlar  |  Jakuziler  |  Saunalar  |  Buhar Odaları  |  Kimyasallar  |  Seramikler  |  Ekipmanlar  |  Tuz ve Ozon Sistemleri  |  Montaj  |  Referanslar  |  İletişim
  
Hazır Havuz Profi 150
Hazır Havuz Rund 150
Hazır Havuz Uni 150
Hazır Havuz Tesis Havuzları
Hazır Havuz Rund 60   Hazır Havuz Rund 120
Hazır Havuz Recypool
Jakuziler
Saunalar
Buhar Odaları
Havuz Kimyasalları
Tuzlu Su ve Ozon Sistemleri
    Tuz ve Ozon Sistemleri

 TUZLU SU SİSTEMLERİ VE TUZ JENERATÖRÜ

Havuzda Klor Kullanımına Son! Artık Klora İhtiyacınız Yok!
Bu Cihaz Kloru Kendisi Üretiyor! Daha Fazla Klor Satın Almayın!


NEDEN TUZ JENERATÖRÜ

. Gözlerde, boğazda ve kulaklarda oluşan tahrişler büyük oranda azalır.
. Bağlı klor oluşumunu azalttığından istenmeyen tat ve kokular büyük oranda azalır.
. Klor oluşumuyla sudaki organik maddeler ve zararlı mikroorganizmalar yok edilir.
. Pahalı ve ağır toz klor veya sıvı klor bidonlarını depolamaya gerek kalmaz.
. Tamamen otomatik klorlama sistemi ile dezenfeksiyon daha kontrollü olur.
. Her türlü havuz kaplamasına uygun kullanım olanağı vardır.

KLOR MALİYETİNİZ ORTADAN KALKACAK. Sistem her tuzluluk oranında çalışır (2-30 kg/m3) havuzunuz sadece deniz suyuyla doluyken dahi yüksek tuzluluktan etkilenmez.
. Sistemin optimum çalışması için havuz 4-6 kg/m3 oranında tuz eklenmesi yeterlidir (deniz suyundan 5-6 kat daha az tuzluluk oranı)
. Polarizasyon seçeneği sayesinde kendi kendini temizleme özelliği bulunur. Böylece hücrenin ömrü üzar.
. Tuzun suda tam olarak çözünmesi için beklemeye gerek yoktur. Sistem hemen kullanıma hazırdır.

JENERATÖR TİPLERİSodyum klorür ya da sofra tuzu saf, zararsız ve doğada kolaylıkla bulunabilen bir maddedir. Fakat tuz tek başına havuzu temizleyemez.

Hidrolife yüzme havuzları ve spa (masaj havuzu) için otomatik olarka klor üreten bir sistemdir.

Sistemin çalışması için yüzme havuzu veya spa içersinde 1/4 konsantrasyon oranında tuz gerekmektedir. Saflığı en az %99.8 olan saf NaCI tuzu kullanılır. Tercih edilen tuz susuz, granül halde, yemeklik tuz kalitesinde ve iyotsuz olmalıdır.

Hidrolife havuzunuzda bulunan tuzu serbest klora çevirerek havuzunuzun suyunu dezenfekte eder. Bu plakalar arasından geçen tuzlu su elektroliz yöntemiyle serbest klora dönüşerek havuzunuzun dezenfeksşyonunu sağlar.

Sistem tuzlu suyun elektrolizi sayesinde tuzu serbest klora çevirir ve havuzunuzun klor ihtiyacını karşılar.

Kendi klorunuzu doğal bir yöntemle üretmenizi sağlar.

Elekroliz sonucu reaksiyonlardan da anlaşıldığı gibituz kaybınız olmaz.

Tuz kaybı sadece havuzun geri yıkaması esnasında olur.

YÜZME HAVUZKARU KİMYASAL ŞARTLANDIRMA ESASLARIKlor Stabilizatörü (Siyanürik Asit):
Klor stabilizatörü klorun istenilen seviyede sürekli tutulmasını sağlar. Klor güneşin UV radyasyonu nedeniyle 2 saat suda kalabilir. Klor stabilizatörü seviyesi 30-60 ppm arasında tutulmalıdır.

Kloraminler:
Kloraminler havuz suyunuzda bulunmamalıdır. Organik maddeler serbest klorla birleştikleri zaman kloraminleri meydana getirirler. Bu durum havuzdaki serbest kloru bağlar ve klorun dezenfeksiyonu engel olur. Kloraminler ayrıca havuz suyunu bulandırır ve gözlerde yanmalara neden olurlar. Havuzu işletmeye alırken cihazı süper chlorinate modunda (şoklama) alınız.

Ph Seviyesi:
Klorinatörün neden olduğu ph nötüre yakındır. Ancak havuzdaki diğer faktörler havuz suyunun pH'ının artmasına neden olur. Havuz suyunun pH'ı 7.2-7.6 arasında olmalıdır.

TDS (Toplam Çözünmüş Katı Maddeler):
Suya tuz eklemek suyun TDS ini artırır. Bu durumun olumsuz olarak su kimyasına ve görüntüsüne yansımaz ama yine havuzcunun TDS seviyesinin farkında olmasında yarar vardır. Bu durum klorinatörün ömrü için önemlidir. Bireysel yapaılan TDS seviyesi ölçümü ile doğru TDS seviyesine ulaşılması sağlanır. OZON SİSTEMLERİ
HAVUZUNUZA OZONLA GELEN SAĞLIK ve KALİTE

Yüzme havuzunuz arkadafllarınızla ve ailenizle rahatça vakit geçireceğiniz, sıcak günlerde serinleyeceğiniz keyif verici bir mekan olmalıdır. Bu sebeple havuzda kullanacağınız suyun kalitesi sağlığınız açısından büyük bir önem taflımaktadır.

Ozon klordan 1.5 kat daha güçlü ve klordan daha hızlı etki gösteren bir dezenfektandır. Diğer dezenfektanların aksine Ozon, suyu hijyenik olarak zenginlefltirmekle kalmaz, sudaki insan sağlığına zararlı kalıntıları da yok eder.

Ozon Suyu Nasıl Temizler ?

Apex sistemleri; organik bileflimleri, bakterileri ve virüsleri oksidasyon ve flokülasyon ile havuz suyundan uzaklafltırmak için Corona Deflarj Ozon sistemini kullanmaktadır. Ozon, oksitlenme yoluyla bu bileflimlerin ve floküllerin havuz dıflındaki filtrede toplanmasını sağlar. Böylece havuz suyu temizlenmifl olur.

Klorun Olumsuz Etkileri

Havuz dezenfeksiyonunda kullanılan klor yerini ozona bırakmaktadır. Klor göz yanması, cilt kızarıklığı, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Aynı zamanda havuz suyunun pH'ını (asitlik bazlık derecesini) büyük ölçüde etkiler. Bunun yanında havuz suyundaki organik bilefliklerle (ter, losyon, idrar vb.) reaksiyona girerek insan sağlığı için zararlı olan kloramin ve THM gibi kimyasal maddeleri oluflturur. Klorun yerine baflka bir dezenfeksiyon yöntemi kullanmak veya zararlı etkilerini yok etmek için daha ekonomik bir yöntem istiyorsanız tek çözüm ozondur.

Ozonun Etkileri

Ozon, dünya çapında suyun gerekli hijyen flartlarını sağlamada kullanılan en güçlü oksitleyici ve doğal dezenfektandır. Klordan 3125 kat daha etkilidir ve hızlı reaksiyona girer. Havuz suyunda insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasal maddeler bırakmaz. En önemli özelliklerinden biri de suyun pH dengesini bozmayarak suda oluflabilecek bakterilerin (E.Coli, Giardia, Legionella, Cryptosporidium vb.) oluflumunu önlemesidir.

Uyguladığımız ozon sisteminde dezenfeksiyon kontak tanklarında meydana gelir. Ozon gazı hiçbir suretle makine dairesine veya havuz içerisine gönderilmez. Yani ozonun insanlara direkt teması önlenmifl olur.

Ozonun Havuzlarda Kullanımı

1950 Yıllarında ozon Avrupa genelinde havuz iflletmelerinde dezenfektan olarak kullanılmaya bafllanmıfltır. 1973 yılında kurulan ozon birliği (IOA) ozonu havuzculuğun geleceği olarak göstemifltir. 1980 yılında ABD'de 50 yıldır kullunılmakta olan klorun, üniversite ve kliniklerde yapılan arafltırmalar sonucu su arıtımında kullunıldığında kanserojen bileflikleri oluflturduğu, havuz suyunda ise idrar ve terle birleflerek kloraminleri oluflturduğu açıklanmıfltır.

Bu açıklamalardan sonra EPA (Çevre Koruma Örgütü) içme suları, yüzme havuzları ve atık sularda klora alternatif olarak en etkili maddenin ozon olduğunu kabul etmifltir. 1990 yılı verileri ile Avrupada 30.000 adet yüzme havuzu Ozon ile temizlenmektedir. 1986 yılındaki Los Angeles Olimpiyatlarından beri, Olimpiyat Yüzme Havuzlarının suları ozon kullanılarak arıtılmaktadır.

OZONU TANIYALIM

Moleküler ozon; güneflten gelen mor ötesi ıflınların ya da yıldırımın atmosferdeki oksijeni parçalamasıyla ortaya çıkmaktadır. Ozon gazı havadan daha ağır bir gaz olduğu için yeryüzüne doğru iner ve havayı doğal bir yöntemle temizler.

Ozon gazı; oksidasyon gücünün çok yüksek olması, bilinen en kuvvetli doğal dezenfektan olması ve diğer dezenfeksiyon yöntemlerine göre insan sağlığına zararlı hiçbir kalıntı bırakmaması gibi sebeplerle son yıllarda çok yaygın olarak kullanılmaya bafllanmıfltır.

Ozon Üretimi

Corona Deflarj Yöntemi'nde oksijen molekülleri elektrik akımı verilerek oksijen atomlarına parçalanır ve diğer oksijen molekülleri ile birleflerek ozon gazını (O3) oluflturur.

Ozonla Dezenfeksiyon

Ozon, kontak tankta suyun içerisinde bozunarak HO2 (Süper oksit) ve OH - (Hidroksil) anyonlarına dönüflür. Oksidasyonda rol oynayan serbest radikaller bunlardır. Sudaki organik maddeler (ter, kir, losyon vb.) CO2 ve H2O ya parçalanarak uzaklafltırılır. Böylece ozon büyük yapılı organik bileflikleri daha küçük yapılı zararsız organik bilefliklere dönüfltürür ve renklerini, kokularını giderir.

Ozon bakteri ve virüslere karflı etkisi oldukça kısa sürede etki gösterir. Ozon, bakterilerin hücre zarını parçalayarak yok eder. Virüsleri ise direkt çekirdeklerine etki ederek yok eder.Yüzme Havuzunuzu Ozonla Dezenfekte Etmenin Size Sağlayacağı Faydalar

* Ozon, artık ve kalıntı bırakmayan tek doğal dezenfektandır.
* Göz yanması, cilt kızarıklığı ve kulak, burun ve boğaz enfeksiyonu gibi riskleri tamamen ortadan kaldırır.
* Ozon, havuzda oluflabilecek bakterilerin, mantarların ve virüslerin oluflumunu engellediği için yüzücülerde oluflabilecek mantar riskini tamamen ortadan kaldırır.
* Ozon; havuz suyunda bulunan organik kalıntıların oksitlenmesi ile oluflan ve insanlarda kanserojen etki yaratan kloramin ve THM gibi kimyasal maddelerin oluflumu engeller.
* Yapılan arafltırmalarda klor ile dezenfekte edilen havuz suyunun insanlarda mesane kanseri riskini arttırdığı ve çocuklarda astıma sebep olduğu belirlenmifltir. Bu sebeple Corona Deflarj Ozon Sistemi hem yetiflkinler hem de küçük çocuklar için ideal bir dezenfeksiyon seçeneğidir.
* Havuzlarda kullanılan mayo, havlu vs. eflyalarda kimyasallardan kaynaklanan renk ağarmalarını ve kayıpları tamamen ortadan kaldırır.
* Havuzda bulunan bağlı klor oluflumunu engelleyerek hofl olmayan klor kokusunu tamamen ortadan kaldırır.
* Havuz suyunuz eskisinden daha berrak ve parlak olur.
* Ozon diğer kullanılan kimyasallar gibi havuz pH'ının değiflmesine neden olmaz. Yani suyun pH'ının sabit kalmasını sağlar.
* Depolama, karıfltırma ve elle temas gerekmeden dezenfeksiyon gerçeklefltiğinden zaman tasarrufu sağlar.
* Ozon sistemini kullanmaya bafllamanızla beraber havuzda kullandığınız tüm kimyasallar %90 oranında azalır ve havuz temizliğiniz kolaylaflır; çünkü Corona Deflarj Ozon Sistemi sürekli dezenfeksiyon sağlar ve minimum bakım gerektirir.
* Kimyasal kullanımı azaltarak fazladan para harcamalarını önler.EV TİPİ YÜZME HAVUZU OZON DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Apex Sistemleri

En çok tercih edilen ozon jeneratörleri ve parçaları Apex serilerinde birlefltirilmifltir. Apex serileri siparifle uygun bir flekilde ve olabildiğince basit dizayn edilir.

Apex sistemleriyle organik kirleticiler, bakteriler, virüsler sadece tehlikeli hale gelmifl olanlar değil tümüyle hepsi oksidasyon ve fülokülasyon ile havuz suyundan arındırılır. Oksidasyon bu kirleticileri yok ederken, fülokülasyon ise topak haline getirip filtrelendikten sonra havuzdan uzaklafltırılmasını sağlar. Havuz suyu diğer kimyasal dezenfektanlara kıyasla daha temiz olur. Ozon bir çok kimyasalın aksine havuz suyunun pH'ını değifltirmez.

Diğer havuz dezenfektanları ifllenmeli ve depolanmalıdır. Ozon oksijen bazlı bir oksidant olduğundan ekstra ifllem gerektirmeden kolayca üretilir. Ozon havuz suyunu tortu ve artık madde bırakmadan insan ve çevre sağlığına zarar vermeden, tamamen güvenli sanitasyon ile güçlendirir. Ozon ayrıca sudaki krom bazlı ve brom bazlı sanitasyonun yan ürünü olabilcek klorlu, bromlu ve trihalometanlı bilefliklerin oluflumunu engeller. Bu özelliği ile apex sistemleri ticari havuzlarda klor ve bromdan kaynaklı zararları önlemede kullanılabilcek en mükemmel araçtır.

Özellikleri:

• Duvara monte edilebilir.
• Otomatik aktivasyon • LED ekranı
• Hava soğutmalı
• Geri akıfl önleyici
• 2'' enjektör manifoldu
• Kontrol valfi

Kullanım Alanları:

• Yüzme havuzlarında
• Spalarda,
• Kuyu suyunda,
• fiifle suyunda,
• Atık sularda kullanılır.TİCARİ TİP YÜZME HAVUZU OZON DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

ClearWater Tech Apex Ae serilerien ileri seviyede dizayn edilmifl ozon paketidir. ‹çerisinde bulunan oksijen kondansatörü, geri yakıfl önleyici ve otomatik kontrol cihazları ile hiçbir yerde bulamayacağınız, güvenilir bir sistemdir.

Daha büyük uygulamalar için de Corona deflarj kabinleri mevcuttur. Corona deflarj kabinlerinde ozon kapasitesi 28 ile 170 gr/saat arasında değiflir ve yüksek performansla çalıflır. Bu sebeple çok daha büyük tesislerde kullanıma uygundur.

Özellikleri:

• Elektrostatik toz boya kaplama
• Paslanmaz çelik
• Otomatik aktivasyon
• Hava soğutmalı
• Geri akıfl önleyici
• 2'' enjektör manifoldu
• Kontrol valfi

Kullanım Alanları:

• Yüzme havuzlarında
• Spalarda,
• Kuyu suyunda,
• fiifle suyunda,
• Atık sularda kullanılır.

Yararları

• Daha temiz ortam ve daha temiz su
• Tamamlanmıfl sanitasyon
• Üstün oksidasyon
• Tortu ve kimyasal yan ürün yok
• Kimyasalların gözlenmesine, ölçülmesine ya da elle müdahelesine gerek yok
• Nötr pH


Atik Havuz Ltd.
Süleyman Aknar Sitesi Blok: 2 Daire: 6 Yağış Sokak
Boğaz / Girne / K.K.T.C.
Tel 1: 0533 860 79 05 - Tel 2: 0533 226 15 99
atikhavuz@gmail.com
Zoom Ajans Bilgisayar Hizmetleri Havuz